Tindoday – nhiều quy định mới trong lao động – tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp với cán bộ, công nhân, viên chức, hợp đồng lao động sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở 

Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

phu cap uu dai nghe y te 1

Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần chứng thực thông qua chữ ký số

Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần sử dụng công nghệ chứng thực và chữ ký số được cài đặt bằng phần mềm trên thiết bị cá nhân theo QĐ 422/QĐ-TTg ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-BHXH năm 2022.

Đối tượng thực hiện thí điểm là người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đã được đổi sổ bảo hiểm xã hội theo qui định. Để thực hiện bước kế tiếp, người lao động khai báo kịp thời, đúng thông tin theo biểu mẫu 14 A-HSB được sử dụng trên Cổng dịch vụ công thì thực hiện ký số tại trang 14 A-HSB hoặc cung cấp những hồ sơ điện tử có liên kết nguồn văn bản với Hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử của đơn vị rồi đăng tải hồ sơ trên website hành chính công.

Người lao động không phải khai báo, giao nộp những chứng từ, hồ sơ, văn bản đã có thuộc CSDL mà ngành bảo hiểm xã hội đang quản lí hay đã được đơn vị có trách nhiệm số hoá và cung cấp để liên kết, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công hoặc Trang thông tin một cửa điện tử. Các bước xử lý sau sẽ do cơ quan phối hợp thực hiện.

Chế độ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Nghị định 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư sau chuyển giao sở hữu và cơ cấu lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 15/01/2023.

Trong quy định, chính sách đối với người lao động dôi dư được phỏng vấn lần đầu trước ngày 21/4/1998 hoặc trước thời điểm 26/4/2002 như sau:

  • Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 đến 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu theo các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và trợ cấp 3 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; được hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương cơ sở tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.
  • Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu theo các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.
  • Lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nếu có thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 06 tháng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được Nhà nước đóng một lần đối với số tháng còn thiếu của quỹ hưu trí và tử tuất khi thực hiện chế độ hưu trí. ..