Tindoday – Quốc hội thông qua Nghị quyết thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 cán bộ, công chức, viên chức được hưởng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương (lương cơ sở từ 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng x hệ số lương tính theo bậc công chức)

Dưới đây là bảng lương cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2023:

image 302
image 303
image 304
image 305
image 306
image 307
image 308
image 309