Theo Nghị định 135/2020, từ năm 2023 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 56 tuổi và tăng dần đến 2035 trở đi theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu dưới đây.

Untitled