Bộ Chính trị đã thống nhất cho TP. HCM tiếp tục thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Ngày 2/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

image 56
TP. HCM đang phát triển từng ngày

Qua đánh giá, Bộ Chính trị yêu cầu TP. HCM cần đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới. Thành phố cần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế; tăng cường liên kết phát triển vùng; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đi trước một bước.

Bên cạnh đó, TP HCM phải nâng cao chất lượng quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương và quản lý thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bộ Chính trị cũng thống nhất hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thành phố, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước đó, từ tháng 1/2018, TP. HCM thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội trong thời gian 5 năm. Theo đó, Thành phố được trao một số quyền ở 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực quản lý, gồm: đất đai; đầu tư; tài chính – ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, trong 5 năm thí điểm thì năm đầu tiên dành cho xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị triển khai. Các năm tiếp theo Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nên không có nhiều thời gian để phát huy toàn diện các cơ chế, chính sách của Nghị quyết này. Do đó, Chính phủ đã kiến nghị Quóc hội cho phép TP HCM tiếp tục thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù đến hết năm 2023, thay vì cuối năm 2022.

image 57

Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vừa qua đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54 trong thời gian sớm nhất.

Riêng về chính sách thu nhập tăng thêm, TP HCM được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 54 nhưng cần tính toán, cân đối để không vượt mức tối đa theo quy định của Nghị quyết số 27 Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp.